Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Personal Fit Club

 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Personal Fit Club.
 • De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
 • Minimum leeftijd is 16 jaar om lid te worden m.u.v. de kinderlessen.
 • Binnen de club dient uitsluitend Nederlands of Engels gesproken te worden.
 • Personen die Personal Fit Club komen bezoeken dienen zich te melden bij de receptie.
 • Personal Fit Club behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
 • Personal Fit Club behoudt ten alle tijden zich het recht leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van Personal Fit Club.
 • Personal Fit Club behoudt zich het recht op erkende vakantieperioden en feestdagen te sluiten zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld.
 • De sporter traint op eigen risico.
 • Personal Fit Club is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
 • Ter beveiliging van uw eigendommen kunnen leden v.a. 16 jaar gebruik maken van de lockers. Het gebruik hiervan is op eigen risico. Personal Fit Club aanvaard geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker zijn ontvreemd.
 • Na uw training dient u de locker leeg achter te laten. Achtergelaten eigendommen worden 14 dagen bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel of weggegooid.
 • Foto’s en beeldmateriaal van de leden geschoten in of om Personal Fit Club kan zonder toestemming worden gebruikt voor pr doeleinden.

 

Lidmaatschap en betaling

 • Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient het verschuldigde maandrestant incl. evt. overige kosten direct contant of per pin te worden betaald. De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd vanaf de eerstvolgende maand van het lidmaatschap, volgende op de datum van ingang.
 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse contributie.
 • Indien het maandelijkse contributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt u 3 maal herinnerd aan uw betaling. Bij iedere herinnering wordt er € 5,- administratiekosten, per maand per post, in rekening gebracht.
 • Indien na uw derde herinnering openstaand(e) bedrag(en) niet binnen 7 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van Personal Fit Club, zal Personal Fit Club de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o.  buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Personal Fit Club zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • Personal Fit Club behoudt zich het recht de maandelijkse abonnementsprijzen jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Bij het afsluiten van een abonnement dient u een lidmaatschapspas (clubcard) af te nemen. De pas is om toegang te krijgen tot de club en kan gebruikt worden als betaalmiddel door de pas op te waarderen. U koopt een clubcard voor € 12,50.
 • De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen een clubpas, die bij elk bezoek aan Personal Fit Club moet worden meegenomen. In geval van vermissing of beschadiging van uw pas dient u tegen betaling van € 12,50 een nieuw pas aan te schaffen aan de receptie.

 

Looptijd en opzegging

 • Het Personal Fit Club lidmaatschap is geldig voor een bepaalde periode afhankelijk van de gekozen contractsvorm, waarna deze automatisch stilzwijgend met 1 kalendermaand wordt verlengd voor onbepaalde tijd en kan enkel door schriftelijke opzegging worden beëindigd.
 • Alle wijzigingen in het lidmaatschap, dienen voor de 26ste van de maand aan de balie te gebeuren, zodat wij een correcte afhandeling kunnen garanderen.
 • De opzegtermijn betreft 1 kalendermaand terug tellend van de einddatum van de contractovereenkomst. (Zie hiervoor uw overeenkomst)
 • Bij verhuizing kan, op vertoon van bewijs inschrijving nieuwe gemeente, het lidmaatschap eindigen voor het verstrijken van de overeengekomen contractsduur. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Dit is enkel mogelijk wanneer de locatie van het nieuwe adres minimaal 20 kilometer buiten de straal van Personal Fit Club is gelegen.
 • Een lidmaatschap kan opgeschort worden bij: zwangerschap en bij medische indicatie. Hierbij dient een medische verklaring worden getoond. De onderbroken periode wordt na het verstrijken van de minimale looptijd ingehaald. Wij rekenen €12,50 per maand als sluimertarief. Na de zwangerschap heeft u recht op een gratis personal training.
 • Het onderbreken van de minimale looptijd is toegestaan voor de periode van maximaal 3 maanden.

 

Kleding, schoenen en handdoek

 • Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam of haltershirts is verboden.
 • Het te dragen schoeisel dient schoon te zijn. Straatschoeisel of buiten gedragen (sport-)schoenen zijn verboden.
 • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
 • Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan in de trainingsruimten, m.u.v. medische redenen.
 • Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan. (Zowel in de fitness- als aerobic zaal)
 • De sporter dient ieder apparaat waarop hij/zij transpiratie achterlaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen.
 • Voor aanvang van het eerste gebruik van de fitnessapparatuur dient de sporter een afspraak te maken voor een intakegesprek met een fitnessinstructeur. Zonder deze afspraak is starten in de fitness niet mogelijk.
 • De cardio apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van een soort bezet zijn) per apparaat niet langer dan 30 minuten aaneengesloten te worden gebruikt. De sporter kan hierop geattendeerd worden door onze medewerkers.
 • Krachtapparatuur mag gedurende drukke tijden gebruikt worden met een maximale rusttijd tussen de sets van 1 minuut. Dit i.v.m. het te lang bezet houden van een apparaat.

 

Gedrag sporter

 • De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 • Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van het sportcentrum in strijd met een of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken Personal Fit Club kan benadelen, geeft Personal Fit Club en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld.

 

Plichten en verantwoordelijkheden Personal Fit Club

 • Het verzorgen van de trainingen gedurende de overeengekomen periode.
 • Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerk(st)ers.
 • Er voor zorgen dat de accommodatie, al de aanwezige apparatuur en andere hulpmiddelen, welke worden gebruikt, in goede staat verkeren.

Start vandaag nog

Personal Fit club helpt je met een gezonder leven. Start vandaag nog en merk het verschil. Meld je vrijblijvend en gratis aan voor een proefles en/of kennismakingsgesprek.