Privacyverklaring van Personal Fit Club

Personal Fit Club, gevestigd aan Dr. Lelykade 20a in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.personalfitclub.nl/

Dr. Lelykade 20a, 2583 CM Den Haag

Telefoonnummer: 070 386 34 00

 

Rik Hartman is de Functionaris Gegevensbescherming van Personal Fit Club. Hij is te bereiken via info@personalfitclub.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Personal Fit Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer

Wij verzamelen deze gegevens voor het correct verwerken van een aanvraag voor een proefles, kennismakingsgesprek of een contactaanvraag.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Grondslagen van verwerking

Personal Fit Club verwerkt je persoonsgegevens op basis van:

Toestemming: Door het plaatsen van een opdracht tot het maken van een website en hiermee het bevestigen van een (koop)overeenkomst, geef je toestemmingen voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst waarbij je een partij bent, of om op verzoek van je vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@personalfitclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Personal Fit Club verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je contactaanvraag
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om de website correct en volledig functioneel te kunnen maken
 • Voor het opzetten van een email adres of hosting voor de opdrachtgever

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Personal Fit Club neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Personal Fit Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 2 jaar voor de persoonsgegevens die wij verzamelen door je opdracht, website of via Google Analytics. Gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst bewaren wij volgens de wet 7 jaar. Na deze periode zullen alle gegevens vernietigd of verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Personal Fit Club verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Personal Fit Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Personal Fit Club gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account, als dit van toepassing is. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je  andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@personalfitclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Personal Fit Club zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Personal Fit Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Personal Fit Club neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@personalfitclub.nl

Start vandaag nog

Personal Fit club helpt je met een gezonder leven. Start vandaag nog en merk het verschil. Meld je vrijblijvend en gratis aan voor een proefles en/of kennismakingsgesprek.